Regulamin zakupu oraz korzystania z voucherów w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zgoda” Spółka z o.o.

1. Definicje

1.1.Użyte w niniejszym Regulaminie zakupu oraz korzystania z Voucherów w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zgoda” Spółka z o.o.  terminy oznaczają:
A. Sanatorium – Sanatorium Uzdrowiskowe “Zgoda” Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, przy ul. Piłsudskiego 42 , Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisane pod nr KRS 0000185625, posiadające numery NIP 7342591634, REGON 491887540, (dalej określane również jako „Sanatorium”),
B. Voucher (w tym Voucher kwotowy/Voucher pakietowy) – dokument na okaziciela lub imienny, wystawiony przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Zgoda” Sp. z o.o. uprawniający do bezgotówkowego nabycia w Sanatorium usług pobytowych, opatrzony unikalnym numerem,
C. Klient – konsument lub przedsiębiorca, dokonujący zakupu Vouchera,
D. Posiadacz Vouchera lub Osoba Obdarowana – osoba wskazana imiennie (imię i nazwisko) na Voucherze, a w przypadku Voucherów na okaziciela – osoba okazująca voucher w Sanatorium, celem realizacji usługi pobytowej w Sanatorium,
E. Regulamin – Regulamin zakupu oraz korzystania z voucherów w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zgoda” Spółka z o.o,
F. Pobyt/usługa pobytowa – potwierdzenie zawarcia pomiędzy Usługobiorcą a Sanatorium, umowy o świadczenie usług sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, hotelowych i innych usług pobytowych, oferowanych przez Sanatorium,
G. Oferta – propozycja sprzedażylub kupna usług sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, hotelowych i innych usług pobytowych, określająca istotne warunki przyszłej umowy o świadczenie usług.

  1. Postanowienia ogólne

2.1. Wystawcą i realizatorem Voucherów jest Sanatorium Uzdrowiskowe “Zgoda” Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, przy ul. Piłsudskiego 42 , Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisane pod nr KRS 0000185625, posiadające numery NIP 7342591634, REGON 491887540.
2.2 Voucher może zostać  zrealizowany wyłącznie w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zgoda” Sp. z o.o.
2.3 W Sanatorium obowiązują 2 rodzaje voucherów:
A. Kwotowy, gdzie Osoba Obdarowana samodzielnie wybiera rodzaj pobytu z którego skorzysta w Sanatorium. Limit kwotowy na Voucherze kwotowym wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość usług pobytowych, którą Posiadacz może nabyć w Sanatorium na podstawie Vouchera kwotowego. Voucher kwotowy może zostać wykorzystany na usługi pobytowe świadczone przez Sanatorium, zgodnie z aktualną Ofertą Sanatorium,
B. Pakietowy, do wykorzystania na zakupione przez Klienta usługi pobytowe Sanatorium Uzdrowiskowego „Zgoda” Sp. z o.o. w ściśle określonym przez Klienta terminie. Voucher pakietowy określa pakiet usług pobytowych, na który Klient decyduje się w chwili zakupu Vouchera pakietowego, zgodnie z aktualną Ofertą Sanatorium.
2.4 Sprzedaż Voucherów jest prowadzona pod  numerami telefonu 18 471 63 73, 18 471 20 76 lub pod adresem e-mail: marketing@sanatoriumzgoda.pl. Klient dokonuje wyboru rodzaju vouchera (kwotowy lub pakietowy) na usługi pobytowe Sanatorium.
2.5 Płatność za wybrany Voucher dokonywana jest przez Klienta przelewem na rachunek bankowy Sanatorium

W tytule przelewu należy wpisać rodzaj Vouchera, imię i nazwisko Klienta  i/lub Osoby Obdarowanej
Przykład: Voucher kwotowy, Jan Kowalski dla Osoby Obdarowanej – Janiny Kowalskiej

Wpłaty krajowe:
PKO BP 02 1020 3453 0000 8802 0008 7353
Santander Bank Polska S. A. 26 1500 1559 1215 5003 9350 0000

Wpłaty z zagranicy:
IBAN NO PL26150015591215500393500000
BIC/ SWIFT Code WBKPPLPP

2.6 Voucher w formie papierowego zaproszenia jest wystawiany po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na rachunku bankowym Sanatorium.
2.7 Voucher wysyłany jest listem poleconym do 3 dni od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty za voucher. Sanatorium wysyła voucher za pośrednictwem Poczty Polskiej i nie ma wpływu na czas dostarczenia vouchera.
2.8 Każdy Voucher jest ewidencjonowany, poprzez nadanie indywidualnego numeru Vouchera. Voucher opatrzony jest pieczątką i podpisem osoby upoważnionej i zawiera informację na temat terminu ważności.
2.9 Voucher kwotowy określa kwotę, którą Posiadacz Vouchera może wykorzystać na usługi pobytowe Sanatorium.
2.10 Voucher pakietowy zawiera informację dotyczącą zagwarantowanych usług pobytowych, świadczonych przez Sanatorium na rzecz Posiadacza vouchera.
2.11 Istnieje możliwość wystawienia Vouchera na okaziciela lub imiennego.
2.12 Otrzymana wpłata z tytułu sprzedaży  Vouchera kwotowego dokumentowana jest notą księgową, która jest wydawana Klientowi, na okoliczność potwierdzenia dokonania wpłaty.
2.13 Otrzymana wpłata z tytułu sprzedaży  Vouchera pakietowego jest potraktowana jako zadatek na poczet przyszłego świadczenia usług pobytowych. Klient powinien otrzymać fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za Voucher.
2.14 Ważność Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia wystawienia, to jest od dnia zaksięgowania pełnej wpłaty za voucher na rachunku bankowym Sanatorium
2.15 W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, umowa ulega rozwiązaniu. Sanatorium przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za  wykonane świadczenie, które wynosi 100% wartości Vouchera.
2.16 Sanatorium Uzdrowiskowe „Zgoda” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Klientowi.
2.17 Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sanatorium z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
2.18 Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
2.19 Termin ważności Voucherów nie może ulec przedłużeniu.

  1. Zasady korzystania z vouchera

3.1 Posiadacz Vouchera kwotowego (Osoba Obdarowana), zobowiązany jest skontaktować się z Sanatorium w celu zgłoszenia rezerwacji usług pobytowych, z których skorzysta w ramach Vouchera i wyboru terminu pobytu.
3.2 Termin wykorzystania zakupionego Vouchera uzależniony jest od dostępności miejsc w danym okresie. W przypadku braku wolnych miejsc w interesującym Posiadacza terminie, Sanatorium zaproponuje inny termin, zbliżony do preferowanego przez Posiadacza.
3.3 Voucher nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
3.4 Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
3.5 Przy realizacji Vouchera Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi lub zakupu jest niższa niż wartość Vouchera.
3.6 Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą, gdy wartość świadczonej usługi pobytowej jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
3.7 Odwołanie lub przesunięcie zarezerwowanej usługi pobytowej musi zostać zgłoszone przez Posiadacza Vouchera co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. Posiadacz vouchera może skorzystać z możliwości przesunięcia zarezerwowanej usługi pobytowej wyłącznie jednorazowo. Przesunięcie rezerwacji na inny okres rozliczeniowy może wiązać się z dopłatą, zgodnie z ofertą obowiązującym w wybranym terminie.
3.8 W przypadku nieodwołania lub braku przesunięcia usługi pobytowej w wyznaczonym terminie, Voucher przepada.
3.9 Przed wykonaniem usługi pobytowej tj. zrealizowaniem vouchera, Posiadacz zobowiązany jest do przekazania w recepcji Sanatorium  oryginalnego Vouchera. Brak przekazania Vouchera skutkować będzie odmową wykonania usługi pobytowej.
3.10 Wykorzystany Voucher jest przekazywany przez pracownika recepcji do działu marketingu i opatrzony adnotacją  „ Zrealizowany”. Wykorzystany Voucher przechowywany będzie w dziale marketingu w celach kontrolnych.
3.11 Sanatorium ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
A. Upłynął termin ważności Vouchera,
B. Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na voucherze.

  1. Reklamacje

4.1 Wszelkie reklamacje związane z zakupem i realizacją usług przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Sanatorium po złożeniu pisemnej reklamacji przez Posiadacza Vouchera
4.2 Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez Sanatorium usługach.
4.3 Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT
4.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sanatorium.

  1. Ochrona Danych Osobowych

5.1. Administratorem danych jest Sanatorium Uzdrowiskowe “Zgoda” Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, przy ul. Piłsudskiego 42 (dalej określane również jako „Sanatorium”), Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisane pod nr KRS 0000185625, posiadające numery NIP 7342591634, REGON 491887540, kapitał zakładowy 200 000,00 zł.
5.2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez Sanatorium w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Niezależnie od tej podstawy, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – tj. w  celach podatkowych i rachunkowych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sanatorium. Dane dotyczące stanu zdrowia Usługobiorcy będą przetwarzane w przypadku udzielania świadczeń medycznych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem świadczeń medycznych. Wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, w tym mienia kuracjuszy.
5.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z Sanatorium – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
5.4. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być udostępniane przez Sanatorium organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto dane Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom, powiązanym z Sanatorium na podstawie umów powierzenia w celu obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi kurierskiej, obsługi prawnej itp.
5.5. Dane Usługobiorcy są przetwarzane przez Sanatorium odpowiednio z upływem terminu:
A. Wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego,
B. Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
C. Przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Sanatorium,
D. Wycofania przez Usługobiorcę udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych.
5.6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
5.7. Dane osobowe Usługobiorcy nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie podlegają profilowaniu).

  1. Postanowienia końcowe

6.1 Klient oraz Posiadacz wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
6.2 Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej oraz w recepcji Sanatorium. Sanatorium zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. Zmieniony Regulamin będzie do wglądu w recepcji Sanatorium oraz na stronie internetowej.
6.3 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6.4 Data opublikowania niniejszego Regulaminu: 03.12.2018. Aktualizacja dnia 29.12.2019.